Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „INWESTOR SPOŁECZNY” z dnia 28.09.2018 roku

Postanowienia ogólne §1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „INWESTOR SPOŁECZNY” dostępnego pod adresem inwestorspoleczny.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
 • „Usługodawca” – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905; adres biura oraz adres do korespondencji ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków; adres poczty elektronicznej – [email protected];
 • „INWESTOR SPOŁECZNY” – prowadzony przez Usługodawcę projekt mający na celu wsparcie przez darczyńców działań Wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości oraz realizację wspólnych projektów CSR.
 • „Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „INWESTOR SPOŁECZNY”, którego celem jest promocja projektu, umożliwienie przyłączenia się do tego projektu oraz jego finansowe wsparcie,
 • „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 • „Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego.
 • „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
 • „Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o INWESTORZE SPOŁECZNYM oraz o działalności Usługodawcy;
     

Akceptacja Regulaminu §2

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Użytkownik, który chce posiadać Konto, dodatkowo akceptuje Regulamin przy Rejestracji.
 3. Użytkownik dokonujący wsparcia finansowego INWESTORA SPOŁECZNEGO lub Usługodawcy w ramach Serwisu, zamawiający Newsletter lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie dodatkowo akceptuje Regulamin przy korzystaniu z tych Usług.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem
https://inwestorspoleczny.pl/regulamin Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu: https://inwestorspoleczny.pl/static/is/file/regulamin.pdf

Warunki techniczne świadczenia Usług §3

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
 • przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej o podobnych właściwościach,
 • posiadania adresu email,
 • włączonej obsługi „cookies”.

Użytkownik §4

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.
 3. Założenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z założeniem Konta Użytkownika również w serwisach Usługodawcy: superw.pl oraz szlachetnapaczka.pl. Użytkownik może zalogować się do wymienionych serwisów z podaniem danych z rejestracji w Serwisie.
   

Usługi §5

 1. Serwis świadczy usługi informacyjne oraz organizacyjne w zakresie działalności dobroczynnej w ramach projektu INWESTOR SPOŁECZNY.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 3
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §11. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
 4. Serwis świadczy następujące usługi:
 • dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,
 • możliwość udostępnienia i pobrania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących INWESTORA SPOŁECZNEGO oraz programu do sporządzania rocznych zeznań podatkowych i jednocześnie przekazania 1% podatku na rzecz Usługodawcy,
 • możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów, w szczególności INWESTORA SPOŁECZNEGO,
 • Newsletter,
 • wysłanie zapytania do Usługodawcy.
 1. Poprzez zamówienie „Newslettera” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, dotyczących działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie §6

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 

Ochrona prywatności i dane osobowe §7

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności: www.inwestorspoleczny.pl/polityka-prywatnosci

Przerwy w działaniu Serwisu §8

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne §9

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem [email protected] lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

Czas trwania umowy i jej zakończenie §10

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

Zmiany regulaminu §11

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.  

Prawo i jurysdykcja właściwa §12

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe §13

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.11.2017 r.